Όροι Διαγωνισμών

Πίσω στους Διαγωνισμούς

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΩΤΙΚΟΣ RADIO»

 

Η ανώνυμη ραδιοφωνική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο « ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ», με αριθμό ΓΕΜΗ 058948004000 και ΑΦΜ 095635771 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει στο 17ο χλμ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών τηλ. 2392073580 (εφεξής «η Εταιρεία»)διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «______________________». Η διάρκεια του διαγωνισμού, δηλαδή ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης αυτού θα ανακοινωθεί από το ραδιόφωνο του ΕΡΩΤΙΚΟΥ  94.8 καθώς και με σχετικές δημοσιεύσεις στον επίσημο λογαριασμό του ΕΡΩΤΙΚΟΥ 94,8 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram).

 

Ι. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσα άτομα κατοικούν ή διαμένουν στη Θεσσαλονίκηκαι είναι ενήλικα δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή και η παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχτούν νικητές είναι δυνατή μόνο εφόσον για την συμμετοχή τους συναινεί/ούν το/τα πρόσωπο/α που ασκεί/ούν την επιμέλεια. Από την συμμετοχή εξαιρούνται άτομα που είναι ανίκανα ή περιορισμένα ικανά για δικαιοπραξία, ανήλικοι (εκτός κι αν υπάρχει συναίνεση των ασκούντων την επιμέλεια), οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της εταιρίας της εταιρίας ή του ομίλου που αυτή ανήκει καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών ή όποιος σχετίζεται επαγγελματικά με την εταιρία ή /και τον διαγωνισμό.
 2. Η διάρκεια του διαγωνισμού δηλαδή ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης αυτού θα ανακοινωθεί από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΩΤΙΚΟΣ που εκπέμπει στη συχνότητα 94,8 στη Θεσσαλονίκη καθώς και από στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο σταθμός (Facebook, Instagram). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας που λήγει ο διαγωνισμός ή της τυχόν παράτασής της καμιά συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή. Με τον ίδιο τρόπο και από τα ίδια μέσα θα ανακοινωθεί και η ημέρα ανάδειξης του νικητή του διαγωνισμού μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό στοιχείο (6).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται τους όρους συμμετοχής τους στον διαγωνισμό από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΩΤΙΚΟΣ και από στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο σταθμός (Facebook, Instagram). Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να ακολουθήσουν της οδηγίες που παρέχονται στους χρήστες της σελίδας του facebook του σταθμού.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.
 5. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του κάθε διαγωνιζόμενου αυτός θα πρέπει είτε: (α)Να στείλει μήνυμα στο Viber του ΕΡΩΤΙΚΟΥ 94.8. (β) (i) Να κάνει «follow» στον λογαριασμό ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 στο Facebook και να κοινοποιήσει το «post» του Διαγωνισμού, (ii) να κάνει «follow» το λογαριασμό ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 στο Instagram και να αφήσει σχόλιο στο «post»,του Διαγωνισμού στο Instagram,το hashtag του σταθμού (όχι απαραίτητα και στα δύο, αλλά τουλάχιστον σε ένα απο αυτα), Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό σε κάθε πλατφόρμα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη απάντηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες απαντήσεις-αναρτήσεις στο ως άνω post του Διαγωνισμού.
 6. Μετά την λήξη του διαγωνισμού, ο νικητής θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και το όνομά του θα ανακοινωθεί _________________________ (π.χ στην πρωινή, απογευματινή κλπ εκπομπή του ΕΡΩΤΙΚΟΥ__________________( ΤΊΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΉΣ) . Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94.8 διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης  μετά από προηγούμενη ανακοίνωσή του από το ραδιόφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία διατηρεί λογαριασμό (Facebook, Instagram)
 7. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ____ νικητές που θα λάβει ο καθένας ως δώρο _________________.
 8. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, μετά την διενέργεια της κλήρωσης, ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών o σταθμός θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, τότε το δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση του ΕΡΩΤΙΚΟΥ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα τoυ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. (ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί να φωτογραφηθεί κατα την παραλαβή και αποδοχής δώρου. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και ότι είναι ενήλικος. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια αυτού και παράσχει την συναίνεσή του. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του. O ΕΡΩΤΙΚΟΣ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, επίσης απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποστολής δώρου με οποιοδήποτε τρόπο ή μεσο.

9.Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση για εύλογη αιτία, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή o ΕΡΩΤΙΚΟΣ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση Περιορισμός ευθύνης του σταθμού. O ΕΡΩΤΙΚΟΣ  και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. O ΕΡΩΤΙΚΟΣ δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, παράδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού. Επίσης, o ΕΡΩΤΙΚΟΣ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1. Σε περίπτωση που συμβούν γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία και δεν ανάγονται στην σφαίρα εξουσίας/ επιρροής της εταιρίας αυτή έχει το δικαίωμα να μην δώσει το έπαθλο στους νικητές, απαλλάσσεται δε από κάθε ευθύνη και δεν υποχρεούται να δώσει άλλα έπαθλα στους νικητές σε αντικατάσταση των επάθλων που προκηρύχθηκαν.

ΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

  Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους του, σε περίπτωση δε διαφωνίας με κάποιον από τους όρους υποχρεούται να μην συμμετέχει στον διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

α. Το ονοματεπώνυμο που δηλώνουν στο facebook και Instagram είναι αληθές καθώς και το κινητό που δηλώνουν ανήκει στους ίδιους και όχι σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β. Έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο συμμετοχής τους στο διαγωνισμό το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή εάν είναι ανήλικοι συναινούν οι ασκούντες την επιμέλεια και είναι μόνιμοι ή νόμιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης.

γ. Η προσωπικότητά τους η υγεία τους και σωματική τους ακεραιότητα δεν βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο λόγω της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

δ. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν προσβάλλονται προσωπικά τους δεδομένα και το δικαίωμα στην προσωπικότητά τους.

ε. Ρητά συναινούν να χρησιμοποιήσει η εταιρία τα προσωπικά τους δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι, έχουν την δυνατότητα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την συγκατάθεσή τους για χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας eroticos@eroticos.gr, γεγονός που αυτοδίκαια αποκλείει αυτούς από την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

στ. Τα αρχεία που θα τηρεί η εταιρία με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα αποτελούν πλήρη απόδειξη σχετικά με την συμμετοχή και το κύρος της, όσων θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

ζ. Παρέχουν την ρητά και ανεπιφύλακτα την συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στην εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών να ανακοινώνονται τα ονόματά τους από τον ραδιοφωνικό σταθμό της εταιρίας που εκπέμπει στη συχνότητα 94,8, να αναρτώνται , (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στον λογαριασμό της εταιρίας στο facebook, στο  Instagram και στην ιστοσελίδα της, στο youtube. Επίσης ρητά συναινούν όπως ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους δικτυακούς της τόπους, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κ.λ.π. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς να διατηρεί αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, παρέχει το δικαίωμα στον ΕΡΩΤΙΚΟ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

η. Παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους και την εξουσιοδότησή τους στην εταιρία να δημοσιεύσει οποιαδήποτε είδηση σχετική με τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών κατά την απόλυτη κρίση της.

θ. Εάν οι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν την ανακοίνωσή τους και την προβολή τους με τους παραπάνω τρόπους και μέσα η εταιρία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή τους.

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Η εταιρεία υποχρεούται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το δίκαιο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει και ειδικότερα του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, δεσμεύεται να μην γνωστοποιήσει ή/και μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε οποιονδήποτε τρίτο ή να τα χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτούς με περιγράφονται στους παρόντες όρους. Η εταιρία υποχρεούται, επίσης, να εξασφαλίσει πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από το τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα είναι ομοίως σύμφωνη με τις διατάξεις του δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εντός πέντε (5) ημερών από την ανάδειξη των νικητών, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των διαγωνιζομένων και των νικητών του διαγωνισμού θα διαγραφούν από τα αρχεία της εταιρείας, καθώς και του τρίτου που ενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό της κι έχει πρόσβαση σε αυτά, οριστικά και πλήρως.
 2. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος από την εταιρία, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση___________ή στo τηλέφωνο 23920 73580 από τις 9.00 π.μ. – 17.00 μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών), καθώς και να προβαίνουν σε καταγγελίες – παράπονα στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

ajax-loader